Vítej!
Ať jsi jsi kdo jsi, pokud zanecháš komentář, okamžitě se staneš mým nejoblíbenějším návštěvníkem. :D

Listopad 2017

1. Pravěk / Umění pravěku

4. listopadu 2017 v 14:43 | Möhre |  Maturitní otázky
Pravěk: nejdelší a nejstarší vývojové období lidstva od vzniku člověka až do vzniku společenských tříd.

Hlavní znaky:

- neschopnost člověka žít samostatně
- nutnost společné práce
- společé vlastnictví
- rovnost při rozdělování výsledku práce

Dělení a datace pravěku:

a) doba kamenná (nejdelší)
- paleolit: 3 000 000 - 8 000 př.n.l. (starší doba kamenná)
- mezolit: 8 000 - 5 500 př.n.l. (střední doba kamenná)
- neolit: 5 500 - 4 300 př.n.l. (mladší doba kamenná)
- eneolit: 4 300 - 2 300 př.n.l. (pozdní doba kamenná)
(chalkolit: doba měděná)
b) doba bronzová: 2 300 - 750 př.n.l
c) doba železná
- doba Halštatská: 750 - 400 př.n.l. (starší doba železná)
- doba Laténská: 400 - přelom letopočtu

Antropogeneze: proces, který zachycuje vznik a vývoj člověka jako bytosti biologické a společenské.

DOBA KAMENNÁ
- 1. Paleolit:
- Člověk (homo sapiens): estetizace pracovních nástrojů, zdobení těla, napodobení zvířecích stop, dokázal z vlastní představy vytvořit obraz člověka nebo zvířete.
-Vznik umění: člověk začal tvořit, aby něco vyjádřil, umění se stalo poselstvím
-Kult matky (matriarchát): bohyně plodnosti, paleolitické "venuše"

- Ideologie:
Animismus: oduševňování přírody
Totemismus: věřili, že nadpřirozené bytosti sídlí ve zvířatech
Fetišismus: věřili, že nadpřirozené věci sídlí vě věcech

-Z mladšího paleolitu se dochovaly čtyři druhy výtvarné činnosti:
Jeskynní malby a malby na skalních stěnách
Sošky lidí a zvířat
Drobné předměty zdobené kresbou, rytinou nebo řezbou
Šperky

- Podle výtvarného slohu rozlišujeme dva okruhy:
Západoevropský: realistické zobrazení
Východoevropský (vč. střední Evropy): geometrická abstrakce

-Paleolitcké stavby byly ze dřeva, proutí, kůží a mechu (nedochovaly se)
-Nejvýznamnější památky paleolitického lidstva jsou jeskynní malby v tzv. frankokantaberské oblasti
-námětem je převážně zvěř: divocí koně, mamuti, kozorožci, sobi, bizoni, medvědi, zajíci, vydry,... v menší míře se jako námět objevuje i člověk
-Barvy: hlavně odstníny žluté, červené a hnědé, používali minerální barvy, rudky, mangany a okry, které se pojily s vodou, tukem či krví

-Památky:
jeskyně Altamira, Španělsko
jesnyně Pindal, Španělsko
jeskyně Lascaux, Francie
(jeskyně Altamira, bizoni)

-Kultovní sošky: "venuše" - ženská postavazasvěcená kultu plodnosti, jsou to figurky nahých žen bez pohybu, jejichž hlavními znaky jsou výrazné plasticky nadsazené znaky ženskosti zdůrazňující mateřskou funkci ženy.
Věstonická venuše, Willendorská venuše, Venuše z Lespugue
- Sošky zvířat sloužily jako amulety v lovecké magii
- Materiál sošek: měkký kámen, slonová kost nebo hlína
- Rytiny a řezby: zdobení drobných předmětů z kosti, slonoviny, parohu nebo kamene
- Šperky: náhrdelníky, náramky, čelenky, přívěsky z kamene zdobené abstraktním ornamentem. Dokladem dálkového obchodu jsou mušle a jantar aplikovaný na špercích.

- Paleolitické památky na našem území:

- Střední paleolit: moravská jeskyně Šipka
- Mladší paleolit: Morava (prolínání obou slohových okruhů)
Předmostí u Přerova: pět venuší z mamutích kostí, realistická figurka mamuta a geometrická rytina ženy na mamutím klu
Dolní Věstonice u Mikulova: Věstonická venuše, drobné sošky zvířat, mamut, medvěd, lvice, koně a také kostní píšťala
Jeskyně Pekárna
Koněpruské jeskyně

- 2. Mezolit:
- Příprava pro hospodářský a společenský převrat.
- Opuštění jeskyní, ale zachování jeskynních maleb
Kosmogonický mýtus: jednoduchá schématiská kresba zachycující výjevy ze života lovců a sběračů
- Skalní malby: Valltorta (Španělsko), Alpera (Španělsko), Alpy, Skandinávie, Domica (Slovensko)

- 3. Neolit:
- Zemědělství a chov dobytka, první společenská dělba práce
-Potřeba přechovávat potraviny vedla k výrobě keramiky, snaha zdokonalit odívání k tkaní látek a nutnost zajistit obydlí pro stále rostoucí počet lidí k výstavbě vesnických domů
-Matriarchát nahrazen patriarchátem
-Vznik kmenů
- Přežívá totemismus, rozvíjí se fetišismus a nově vzniká manismus (kult předků) a ujímá se pohřební ritus (obřad s milodary pro posmrtný život)
- Výtvarnou kulturu rozdělujeme do tří oborů: architektura, sochařství a užité umění
Architektura:
a) světská: obytné domy, hospodářská stavení (z hlíny a dřeva)
b) kultovní: chrámy, hrobky (z kamene)
- Dochovala se megalitická monumentální architektura
-Megality (kamenné bloky) se rozdělují:
menhiry: vztyčené vysoké kameny
domeny: dva vztyčené kameny s vodorovným překladem
kromlechy: svatyně kruhového půdorysu (nejslavnější kromlech Stonehenge) kromlechy dokládají vyspělý architektonický princip - architrávový systém

Sochařství:
- Drobné sošky venuší z pálené hlíny, zvířecí sošky, kultovní nádobky v podobě zvířat.

Užité umění:
- Keramika: Schránky na tekutiny a uschovu potravy. Nádoby se modelovaly zprvu ručně postupným přidáváním prstenců. Nejstarší neolitickou keramikou je lineární nebo pásková, na níž se výzdoba v podobě volut (závitnice), meandrů nebo trojúhelníků seskupuje v pásy.
Nejranější stupeň je keramika voluntová.
Keramika vypíchaná je prováděna místo rytím vpichy dostěnými kolíky.
Keramika malovaná, bohatá na tvary a geometrické vzory.
Šňůrová keramika: otisk pletené šňůry na hrdlo nádoby
Keramika se zvoncovými poháry: tvar obráceného zvonu.

DOBA BRONZOVÁ

- Formování měst, která žila především z řemesla a obchodu.
- Keramika, která je křehká a tvrdá byla nahrazena lepším materiálem - bronzem: snadno tavitelný, slitina mědi a cínu
- Rozvoj řemesel: hornictví, hutnictví, kovolitectví, kovářství - bronzové nástroje ulehčily práci
- Objev písma
- Šperkařství: jehlice, dýky s vykládanou rukojetí, kostěné knoflíky
- Kovolitectví: odlévání do otevřených forem v zemi (jednodílné a dvoudílné formy)
- Kovotepectví: výroba plechu vytepáváním a drátu protahováním otvorem v kameni
- Zlatnictví: zejména pro výrobu drahých šperků.
Technika filigránu: splétaná vlákna do různých ornamentů
Granulace: zlatá zrna přiletovaná k podkladu v ornamentální sestavě

Kultura doby bronzové na našem území:

- Únětická kultura, Mohylový lid: nad hroby byly navršeny velké mohyly (průměr 4-18 m), vyspělá bronzová industrie
- Lid popelnicových polí: své mrtvé spalovali a jejich popel ukládali v keramických urchách na posvátných polích
- Lužická kultura: důmyslně budovali hradiště, která vzbuzovala dojem mocenského rozmachu kultury

DOBA ŽELEZNÁ
- 1. Starší doba železná - halštatská (podle pohřebiště v Hallstattu v Solné komoře v Horním Rakousku)
- Bližší styk s etruskou kulturou
- V Čechách vznik:
knovízská kultura s vysokou životní úrovní
milavečská kultura: kultovní předmět bronzový kotlík na čtyřech kolech
slezsko-platěnická kultura: obchodovali se severoitalskou oblastí (skleněné zboží, nádoby, spony)
- 2. Mladší doba železná - laténská (podle vojenské stanice La Téna ve Švýcarsku)
- Hromadné užívání železa, zvýšení výroby, rozšíření obchodu, společenská diferenciace

EGYPT

- Uzavřené území po obou stranách Nilu
- Panovník - faraon
- Víra v posmrtný život - budování obrovských staveb, které měly zajistit přízeň bohů a věčný život faraonů

Architektura:
- Rozvoj monumentální architektury, dostatek kamene, žuly, čediče a pískovce, stavba skládáním architektonických článků na sebe
- Skalní chrámy: Abú Simbel, Luxor, Karnak
- Pyramidy: hrobky faraonů
Džosérova pyramida (arch. Imhotep, výška 60 m)
Cheopsova pyramida (výška 148 m, Gíza)
Raachefova pyramida
Menkaureova pyramida
- Sklaní hrobky: Údolí králů, Údolí královen
- Sfingy: ležící lev s hlavou faraona

Sochařství:
- Spjato s náboženstvím a kultem panovníka
- Tři umělecké principy:
koncepční realismus: při spodobnění postavy (představa o člověku)
frontální zobrazení: hlava, ruce a nohy jsou zobrazeny z profilu, trup, ramena a oko ze předu
hieratická perspektiva: neznalost perspektivy, zobrazování velikosti podle významnosti a postavení
- Monumentální sochařství: přímo souvisí s architekturou, drobné interiérové sochařství (sošky), trojrozměrné sochy a reliéfy - skulptura (kamenictví a řezbářství) a plastika (keramika a kovolitectví)

Achnaton: monoteistický kult boha Atona, nastolení realismu i v umění
(socha královny Nefertiti od sochaře Thutmóse)

Malířství:
- Polychromovaný reliéf, nástěnná malba - vypráví události
- V hrobkách: pozemský život zemřelého a jeho posmrtná cesta
- V chrámech: výjevy ze života bohů a faraonů
- V palácích

MEZOPOTÁMIE

- Městské státy mezi Eufrat a Tigris

Architektura:
- Kvalitní hlína: vznik monumentální cihlové architektury s barevnou glazurou
- Náboženský kult a reprezentace panovníka
- Zikkuraty: stupňovité pyramidy na podezdívce

Babylón: největší město opevněné trojitými hradbami - zdobené
Mardukova cesta, Ištařina bráána, Mardukův chrám

Sochařství:
- Nedostatek kamene
- Koncepční realismus, frontální zobrazení, hieratická perspektiva
- Reliéfy, stojící a sedící sochy
- Glyptika: řezba do kamene nebo do hliněné směsi

(Chammurapiho stéla s reliéfním vyobrazením panovníka + Chammurapiho zákoník)


KRÉTA (3. a 2. tisíciletí př.n.l.)

- Minojská kultura: podle krále Minoa, hlavní město Knóssos s panovnickým palácem (spletitý a nesymetrický - pověst o labyrintu pro Minotaura)
Faistos: druhé středisko s palácem, architrávový systém, motiv propylejí (vstupní brána)

MYKÉNY (16. - 12. stol. př.n.l.)

-Nestavěli přepychové paláce, ale mohutné hrady s kyklopským zdivem (obří kvádry)
- Megaron: obří obytná místnost s krbem uprostřed a otvorem ve stropě

Sochařství: Lví brába v Mykénách (tympanon zdobí reliéf se lvy)
Malířství: Nástěnné malby, tématika lovu, boje, zápasy, dekorativní motivy rostlin a spirál

Maturitní otázky

2. listopadu 2017 v 11:59 | Möhre |  Maturitní otázky
Toto byla původní věc, proč jsem blog vůbec zakládala a jsem ráda, že se do toho konečně pouštím. Postupně tady budu zveřejňovat maturitní otázky dějin umění, technologie, písma a typografie, designu, trochu od věci, ale objeví se tady taky pár otázek z ekonomie a informatiky. Upřímně doufám, že budou někomu nápomocné, stejně jako byly mě.

Dějiny umění

3. Starověk / Starověké Řecko
4. Starověk, Raný středověk / Římská říše, raně křesťanské a byzantské umění
5. Raný středověk / předrománské umění, Karolinská renesance, Otonská renesance, Velká Morava
6. Vrcholný středověk / Románský sloh
7. Vrcholný a Pozdní středověk / Gotický sloh - architektura
8. Vrcholný a Pozdní středověk / Gotický sloh - sochařství a malířství
9. Raný novověk / Renesanční sloh v Itálii - architektura a sochařství
10. Raný novověk / Renesanční sloh v Itálii - malířství
11. Raný novověk / Zaalpská renesance
12. Vrcholný novověk / Barokní sloh a Rokoko - architektura
13. Vrcholný novověk / Barokní sloh a Rokoko - sochařství
14. Vrcholný novověk / Barokní sloh a Rokoko - malířství
15. Počátek moderních dějin / Klasicismus, Romantismus
16. Počátek moderních dějin / Realismus, Generace Národního divadla
17. Počátek moderních dějin / Impresionismus, Postimpresionismus
18. Moderní dějiny/ Symbolismus a Secese
19/ Moderní dějiny / Fauvismus, Expresionismus
20/ Moderní dějiny / Kubismus, Futurismus
21. Moderní dějiny / Dadaismus, Metafyzická malba, Surrealismus
22. Moderní dějiny/ Abstraktní umění 20. stol. - De Stijl, Suprematismus, Informel, Abstraktní expresionismus, Minimalismus, Neoplasticismua, Informelu, Kinetické umění,
23. Moderní dějiny / Architektura 1. poloviny 20. století
24. Moderní dějiny / Pop art, Nová figurace, Hyperrealismus
25. Moderní dějiny / Land art, Akční umění, Konceptuální umění, Postmoderna
26. Moderní dějiny / Architektura 2. poloviny 20. století


Technologie

1.Dřevo a papír
2. Sádra a sklo; výroba
3. Vlastnosti a zkoušky technických materiálů
4. Slévárenství
5. Nerozebíratelné spojování materiálů
6. Rozebíratelné spojování materiálů
7. Strojní součástí a převody
8. Tváření za tepla
9. Tváření za studena
10. Plasty
11. Strojní obrábění / Soustružení, vrtání a vyvrtávání
12. Strojní obrábění / Frézování, broušení
13. Dokončovací a speciální metody obrábění


Čtenářské deníky

1. BOCCACCIO, G.: Dekameron
9. NEZVAL, V.: Manon Lescaut
15. BUROUGHS, W. S.: Feťák
20. KAPLICKÝ, V.: Kladivo na čarodějnice